הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

- ראיון אישי עם כל מועמד

- יש להביא תיק עבודות המראה ביטוי אישי של כל מועמד. מספר העבודות, הטכניקה והתוכן - חופשיים

- כל מועמד יביא עימו לראיון משימה אותה יכין בבית מבעוד מועד: פרויקט צילומי של 10 הדפסות (גודל חופשי) תחת הנושא "דיוקן עצמי"

שכר לימוד

vis com tna
חדשות