הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

הגדרות:

1. מועמד: כל אדם שהגיש בקשה להתקבל ללימודים בבית הספר במסלול מלא, שעשה את הנדרש להרשמתו ובכלל זה תשלום דמי הרשמה וועדת קבלה.

2. סטודנט: כסטודנט בביה"ס יחשב מי שהתקבל ללימודים בביה"ס ע"י ועדת קבלה ושעשה את הנדרש להרשמתו, ובכלל זה
הסדיר את שכר הלימוד כנדרש, משתתף בלימודים עומד בדרישות הלימודיות מתחייב למלא אחר הכללים והתקנות הקיימים בביה"ס.

3. סטודנט מן המניין:
סטודנט שנרשם ללימודים בתנאים שבסעיף 2 ולומד מסגרת תכנית לימודים מלאה.

סטודנט המשלים את חובותיו לקראת קבלת תעודת גמר.

4. סטודנט שלא מן המניין:
סטודנט שקיבל ציון שלילי במקצוע חובה.

סטודנט שלא מן המניין ימשיך בלימודים בתנאי שימשיך את חובות הלימוד שהוטלו עליו בתוך פרק הזמן שנקבע ע"י ועדת הוראה.

סטודנט שלא מן המניין יאושר כסטודנט מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף אם מילא את כל חובותיו ועמד בכל הדרישות הלימודיות תוך פרק הזמן שנקבע.

5. ציבור הסטודנטים: קהל הסטודנטים מן המניין והסטודנטים שלא מן המניין הלומדים בביה"ס, פרט לתלמידי חוץ.

מבנה הלימודים:
משך הלימודים שלוש שנים במחלקה לצילום, תקשורת חזותית מוסיקה חדשה ובמחלקה לאמנות מדיה חדשה. הלימודים בכל שנה מחולקים לשני סמסטרים ביניהם חופשת סמסטר. תכנית הלימודים מלאה ומחייבת את הסטודנט במלואה.

נוהלי הרשמה וקבלה:
למסלול המלא יכולים להירשם מועמדים שהשלימו 12 שנות לימוד ורואים עצמם מתאימים ללימודים במחלקה (ידע או רקע מוקדם אינם תנאי לקבלה). במקרים חריגים, רשאית ועדת הקבלה להחליט על קבלתם של מועמדים שלא השלימו 12 שנות לימוד, הדבר ייבחן ע"פ אישיות המועמד והרקע שלו.

ראיון אישי – כל מועמד יוזמן לראיון אישי בפני ועדה המורכבת מסגל המורים בביה"ס.
תיק עבודות – בצילום, עיצוב, אמנות, מוזיקה או בתחום אמנותי אחר - חובה.
משימות ותרגילים – במהלך הריאיון או לאחריו יקבל המועמד מספר משימות והנחיות לביצוע בד"כ בעיצוב או בצילום.

דרישות לימודיות:
1. נוכחות
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים. רישום נוכחות יעשה ע"י המורים.

נוכחות בשיעור מקוון משמעה הימצאות עם מצלמה פתוחה. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות, אלא אם כן קבלת אישור לכך מהמרצה.

מרצים בהרצאות המחייבים השתתפות פעילה. רשאים לדווח למזכירות ביה"ס על סטודנטים שנעדרו או השתתפותם אינה מספקת ואף לדרוש את הפסקת לימודיהם באותו הקורס.

סטודנט הנעדר מעל 20% מהפעילות בקורס, מסתכן באפשרות הרחקתו והפסקת השתתפותו באותו קורס.

על היעדרות בשל מחלה או מילואים יש להמציא את האישורים המתאימים ולדווח למזכירות ביה"ס.

בביה"ס כללי העבודה וההתנהגות הם בהתאם לנדרש מאופי הפעילות והסטודנט מחויב לשמור ולציית לכללים.

2. פטור מהשתתפות בקורסים
פטור מהשתתפות בשיעורים – קיימת אפשרות לקבל קרדיט ושחרור ממקצועות או קורסים בהם השתתף הסטודנט במסגרות אחרות (מוסדות להשכלה גבוהה או מוסד מקביל לביה"ס).

בקשה לשחרור מהשתתפות באחד הקורסים ניתן להגיש לוועדת ההוראה של ביה"ס. ההחלטה על שחרור מקורס מסוים נתונה בידי ועדת הוראה והמורה האחראי באותו הקורס. הודעה על שחרור מקורס תימסר לסטודנט בכתב והדבר ירשם בתיקו האישי.

פטורים יינתנו רק על סמך הצגת תעודות מאושרות, גיליון ציונים חיוביים והיקף שעות מקביל בלימודים בביה"ס.

3. בחינות
הגשת עבודות וביצוע פרויקטים במקצועות מעשיים, שבהם קיימות סדנאות המהוות מקבילה להשתתפות בבחינות במקצועות עיוניים.

ביצוע הפרויקטים או הבחינות יכול להתקיים במהלך הקורס, הסמסטר ו/או בסיום שנת הלימודים כולה, זאת ע"פ שיקולי המורה או ועדת הוראה.

במקצוע עיוני - רשאי סטודנט שנכשל לגשת למועד ב'.

במקצועות בהם מתבצע פרויקט מעשי בסדנאות – אין חובה לאפשר לסטודנט שנכשל, מועד הגשה נוסף. הדבר יהיה נתון לשיקולו של המרצה או ועדת ההוראה.

סטודנט שלא הגיש עבודותיו ולא נבחן במועד הראשון או השני בשל שרות מילואים, או מסיבות אחרות שנמצאו מוצדקות, יהיה זכאי למועד מיוחד נוסף.

הזכות להשתתף בבחינה, ניתנת רק לסטודנט שמילא את חובת הנוכחות והשתתפות הפעילה כנדרש בקורס.

4. הערכות וציונים
בסוף סמסטר ושנת הלימודים, או שלב לימודים אחר שיקבע, יקבל הסטודנט הערות בכתב על כל אחד מהקורסים בהם השתתף.

סטודנט שנכשל במקצוע אחד או יותר, יקבל מכתב התראה על מצבו.

מפתח ציונים : מעולה, טוב מאוד, טוב, כמעט טוב, מספיק, נכשל (בלתי מספיק)

5. תנאי מעבר משנה לשנה
מעבר משלב לימוד אחד למשנהו, מותנה בעמידת הסטודנט בכל חובות הלימודים. מעבר משנת לימודים אחת לשנייה מותנה בהערכה חיובית בציון המינימום הנדרש בכל הקורסים הנלמדים באותה שנה וצבירת כל הנקודות הנדרשות.

כישלון בשני קורסים מרכזיים, לא יאפשר מעבר משנה לשנה. ועדת הוראה רשאית במקרים מסוימים לאשר השלמה או חזרה על מקצוע או קורס.

6. ערעור על ציונים
כל סטודנט רשאי לערער בפני המרצה או ועדת הוראה על ציון שקיבל, על כישלון במקצוע מסוים או הרחקתו מהלימודים.

במקצוע עיוני רשאי סטודנט שנכשל לגשת לבחינה נוספת במועד ב'.

במקצועות האחרים, רשאי סטודנט לגשת למועד הגשה נוסף רק בהתאם להחלטת ועדת הוראה.

7. זכאות לקבלת תעודה
סטודנט יהיה זכאי לתעודת בוגר ביה"ס לאחר השלמת כל הקורסים במסגרת לימודי החובה, קבלת הערכה חיובית והגשת עבודות ופרויקט גמר.

8. הפסקת לימודים
סטודנט יקבל הערכות ואזהרות בעל פה או בכתב מהמרצה, ועדת הוראה או מנהל ביה"ס, הכל בהתאם לנסיבות. ועדת הוראה רשאית להרחיק סטודנט מבית הספר אם לא מילא את חובותיו כפי שנקבעו בתכנית הלימוד מדי שנה בשנה.

9. ביטול לימודים ביוזמת ביה"ס
סטודנט שלימודיו יופסקו ע"י ביה"ס מסיבות לימודיות ו/או אחרות בהתאם לתקנון, יחוייב בתשלומים בהתאם לתאריך ההודעה , כאילו הפסיק לימודיו ביוזמתו.

תלמיד המבטל את הרשמתו או מפסיק את לימודיו, יוחזר לו שכר הלימוד בניכוי הסכומים הבאים:
עד ה- 15/07 יוחזר שכר הלימוד למעט מקדמת המימוש.
מ ה15/07 ועד ה 01/09 ינוכו 5% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
מ ה 01/09 ועד תחילת שנת הלימודים ינוכו10% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
מתחילת שנת הלימודים ועד החודש הראשון ללימודים ינוכו 40% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
מ ה 01/12 ועד ה31/12 ינוכו 50% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
לאחר ה 31/12 לא יוחזרו כספים.

*דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

כל הודעה בדבר הפסקת או שינוי ברצף הלימודים חייבת להיעשות בכתב. הודעה בעל-פה אינה קבילה לכל צורך שהוא.

10. חידוש לימודים לאחר הפסקה
ההחלטה על חידוש לימודים נתונה לשיקול דעתה של ועדת ההוראה של ביה"ס.

11. ועדת הוראה
ועדת ההוראה רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים, לבטל או להוסיף שיעורים במקצועות הנלמדים.

12. ביטוח לאומי
בהתאם לתקנות ביטוח הלאומי, יעביר ביה"ס ת פרטיו האישיים של כל סטודנט אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי, מס מקביל ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי ולפי תעריף מוזל שנקבע לגבי סטודנטים.

שינוי התקנון ושנתון ביה"ס
רשויות ביה"ס רשאיות תמיד לשנות הוראה או התקנה המופיעים בשנתון ביה"ס, להוסיף עליהן לגרוע מהן או לבטלן כלל בכל עת, גם במהלך שנת הלימודים. הודעה על שינויים, כאמור תפורסם בלוח המודעות של ביה"ס. סטודנט בביה"ס כפוף לשינויים אלה כל זמן שהוא סטודנט, גם אם נכנסו לתוקף לאחר שהתחיל את לימודיו בביה"ס.


תקנות משמעת

1. הגדרות:
ביה"ס – ביה"ס לצילום מוסררה ירושלים.

מורה
– כל מי שממלא תפקיד הוראה או הדרכה מטעם ביה"ס.

עובד
– אדם המועסק ע"י ביה"ס או פועל בשירותו ואיננו מורה.

סטודנט
– מי שנרשם ללימודים בביה"ס והתקבל כסטודנט, מי שסיים את חוק לימודיו אך טרם קיבל תעודה, או העונה להגדרות סטודנט בתקנון ביה"ס.

עבירות משמעת – העבירות המפורטות בסעיף 3 לתקנון זה , לרבות ניסיון, שידול או סיוע לעבור עבירות אלו וכן עבירות על כללי המשמעת שייקבעו ע"י ביה"ס מפעם לפעם ויפורסמו בדרך המקובלת בביה"ס. "פסילת בחינה, עבודה או תרגיל" – דין פסילה כדין כישלון וקבלת ציון 0.

2. רשות השיפוט:
הרשות המוסמכת לדון ולפסוק בעבירות משמעת בין מחלקתית המורכבת מראש המחלקה או נציגו, נציג סגל המורים ונציג ציבור הסטודנטים.

3. עבירות משמעת:
היא אחת העבירות כדלקמן, שבוצעה ע"י הסטודנט:

אי ציות להוראות רשויות ביה"ס, מוריו או עובדיו, שניתנו על ידיהם תוך כדי ועקב מילוי תפקידם.

מסירת ידיעה כוזבת ובזדון לביה"ס, רשויותיו , מוריו או עובדיו לשם קבלת זכויות בביה"ס, הן בקשר ללימודים בביה"ס והן בקשר להטבות כלשהן מטעמו או באמצעותו.

פגיעה בזכויות יוצרים.

הונאה בבחינות או בעבודת המוטלות על הסטודנט.

הפרת תקנות או הוראות המתייחסות לשימוש בציוד ו/או מתקני ביה"ס המצויים ברשותו או שנעשה בהם שימוש מטעמו ובשמו, השחתתם בזדון או בשוגג או גניבתם.

הזמנה לדיון בועדת משמעת תימסר לצדדים הנוגעים בדבר, במסירה אישית או בדואר רשום.

הקובל או בא כוחו ישמש כתובע בעת הדיון המשמעתי.

יו"ר ועדת משמעת רשאי לפתוח בהליכים של הגשת קובלנה על פי יוזמתו.

4. הליכי דיון:
ועדת המשמעת המחלקתית תדון בקובלנה תוך 30 יום מקבלת הקובלנה ורצוי מוקדם ככל האפשר ע"פ חומרת העניין והנסיבות.

בכל מקרה תשמע ועדת המשמעת את שני הצדדים.

ועדת המשמעת תשמע עדים, תתרשם מהעבודות ומן המסמכים שיוצגו לפניה ותחליט ברב קולות בכל נושא המובא בפניה.

הסטודנט יהיה רשאי להסתייע ע"י חבר סטודנט, ו/או להיות מיוצג ע"י פרקליט.

דיוני הועדה ירשמו בפרוטוקול ופסק דין מנומק בכתב ישלח לסטודנט, לקובל, למנהל ביה"ס ולנציג הסטודנטים.

לא יופיע סטודנט לישיבת הועדה ביום הקבוע לדיון בהודעה שנמסרה לו כדין לפחות 14 יום לפני מועד הישיבה, רשאי יו"ר הועדה לקיים דיון שלא בפניו לאחר שקבע כי ההודעה שנשלחה אליו, זאת בתנאי שלא הגיע ממנו בקשה רשמית מנומקת לדחיית הדיון לפחות 7 ימים לפני המועד הנקוב בהזמנה, וזו נמצאה מוצדקת ואושרה ע"י היו"ר.

החלטת הועדה תקבל תוקף ביום הינתנה, אלא אם יחליט היו"ר אחרת.

החלטת ועדת המשמעת המחלקתית ניתנת לערעור ע"י הנתבע או הקובל (להלן המערער).

במקרים דחופים ויוצאים מן הכלל ניתן לקצר את טווחי הזמן והמועדים לעיל ואז יש להקפיד על הליכי מסירת ההזמנה ולוודא שאמנם שהגיעו לייעודם.

5. שמירת סמכויות
בסמכותה של ועדת המשמעת לדון ולפסוק בעבירת המשמעת, אינן נשללות ע"י קיום הליכים פליליים בבית המשפט נגד הסטודנט , רשאית ועדת המשמעת לדחות את דיוניה עד לסיומם של אותם הליכים, ואף להחליט להימנע מקיום הדיון. במקרה כזה רשאים הקובל או הנתבע לערער על החלטה זו.

6. ועדת משמעת עליונה
ועדת משמעת עליונה הינה הסמכות העליונה לטיפול בענייני משמעת במסגרת בית הספר ומורכבת מ 4- חברים כדלקמן: מנהל ביה"ס או מי שהוסמך על ידו (ישמש כיו"ר הועדה), נציג ההנהלה הציבורית של ביה"ס, מורה, סטודנט ויו"ר איגוד הסטודנטים.

ועדת משמעת עליונה תדון בערעורים שיוגשו לה על החלטות ועדת המשמעת הבין מחלקתית או במקרים שהועדה הבין מחלקתית תבקשנה זאת. המורה יבחר ע"י מנהל ביה"ס מקרב סגל המורים. נציג הסטודנטים יבחר ע"י ציבור הסטודנטים.

ערעור והליכי דין בועדת משמעת עליונה: ערעור יוגש תוך 15 יום מיום מסירת ההודעה על החלטת הועדה הבין מחלקתית. הועדה העליונה תשמע את שני הצדדים. ועדת המשמעת מוסמכת לחון את הנתבע, להקל בעונש, להמירו או להחמירו. הדיונים ירשמו בפרוטוקול וההחלטות ימסרו בכתב לשני הצדדים.

 
הנחיות כלליות להתנהגות בבית הספר

הוראות בטיחות
בכל מקרה של תקלה טכנית, יש לדווח למדריך האחראי. חל איסור מוחלט להזיז או לתקן מכשירי חשמל, אביזרי צילום וכד'. במקרה של הפסקת חשמל – אין לגעת בארון חשמל ובשקעים מרכזיים. יש להשאיר את הטיפול לאנשים מוסמכים.

פיתוח סרטים יתבצע אך ורק באזור השטיפה.

חל איסור מוחלט על הכנסת דברי מזון ומשקאות למעבדות ולסטודיו. העישון בפינת העישון בלבד.

אין להסב ריהוט לשום מטרה אחרת משנועדה לו או להוציאו מהחלל המיועד לשימוש בו.

תורניות
על כל סטודנט/ית חלה חובת תורנות לפי רשימה שתתפרסם על לוח המודעות. התורנות כוללת השאלת עזרי הוראה לפי צרכי המורים בכל קורס, סידור וניקוי הכיתה בתום השיעור, הכנת כימיקלים, פינוי מעבדות, שמירה על סדר וניקיון, חדר שטיפה, פינת קפה וסטודיו. התורנות היא למשך שבוע אחד בלבד במשך השנה כולה.

שמירה על ציוד
התלמידים מתבקשים להקפיד ולשמור על הציוד והאביזרים הנלווים, בכל מקרה של נזק שיגרם כתוצאה מרשלנות והפעלה לא נכונה – תחול חובת תשלום על הסטודנט/ית.

לא יעשה שימוש בציוד, במתקני ביה"ס ובחומרי הצילום לצרכים פרטיים.

זכויות יוצרים על עבודות
ביה"ס לצילום רואה את עבודת הסטודנט אשר נעשו במסגרת לימודיו כפרי יצירה משותפת בין הסטודנט, המרצה וביה"ס. ההסכם בדבר זכויות על עבודות הסטודנט בא להסדיר משפטית את מערכת היחסים בין הסטודנט למרצה.

אין בכוונת ההסכם לפגוע בזכויות הסטודנט על עבודותיו או לנצל בשום צורה את הכישרון האישי והמאמצים שהשקיע בעבודתו, אולם יש כוונה לאפשר לביה"ס להשתמש בעבודות הסטודנטים לצרכי מחקר, חינוך, תיעוד והסברה ללא הזדקקות למתן רשות והסכמה מיוחדים.

על פי חוק זכויות יוצרים, עבודת הסטודנטים שיעשו במסגרת ובתקופת הלימודים בביה"ס, יהיו בידי ביה"ס לצילום.

ביה"ס זכאי לפרסם ולהפיץ על עבודה שתבחר למטרה זו, או חלק ממנה או דוקומנטציה ממנה תוך ציון שם הסטודנט.

ביה"ס רשאי וזכאי לבחור מהעבודות שנעשו בתקופת ובמסגרת הלימודים, עבודות מייצגות אשר ישארו רכוש ביה"ס והוא זכאי לעשות בהן שימוש בהסתייגות הבאות:

ביה"ס יבחר מספר עבודות מייצגות.

בכל מקרה של שינוי יעד העבודה, ביה"ס יודיע לסטודנט על כך.

ביה"ס יחזיר לסטודנט עבור אותן עבודות את מחיר החומרים הישירים שהושקעו בעבודה.

ביה"ס ידאג לאחסון ושימור מתאים ונאות של עבודות אלה.

בתקופה ובמסגרת הלימודים לא יהיה סטודנט/ית רשאי/ת להפיץ, לפרסם, לשכפל, או למכור את העבודות שיעשו במסגרת הלימודים, אלא בהסכמה מפורשת בכתב מוועדת ההוראה של ביה"ס.


תקנון מוסררה – המחלקה לפוטותרפיה

מבנה הלימודים במחלקה לפוטותרפיה
משך הלימודים – שנתיים.
שנה א' – שני סמסטרים, סדנאות ימי שישי וסדנאות קיץ
שנה ב' – שני סמסטרים, סדנאות ימי שישי וסדנאות קיץ

היעדרויות
במחלקה לפוטותרפיה נדרשת נוכחות והשתתפות פעילה ורציפה בשיעורים. חובת נוכחות בכל השיעורים ללא יוצא מן הכלל ובהתאם לנוהל ההיעדרויות.

בכל קורס או סדנה נדרשת נוכחות של 80% לפחות כדי לקבל ציון/ציון עובר.

נוכחות בשיעור מקוון משמעה הימצאות עם מצלמה פתוחה. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות, אלא אם כן קבלת אישור לכך מהמרצה.

היעדרויות בקורסי הפרקטיקום (סמינר פרקטיקום בשנה א' והדרכה על פרקטיקום בשנה ב') היעדרות של עד פעם בקורס.

סדנאות ימי שישי וסדנאות קיץ – היעדרות של עד מפגש אחד.

על היעדרויות יש להודיע למזכירות בית הספר ולמרצים הרלוונטיים.

הגשת עבודות
נוהל המחלקה לפוטותרפיה:

בקשת הארכה של פרק זמן שאינו עולה על שבועיים ממועד ההגשה המקורי – יש לקבל אישור בכתב ממרצה הקורס.

בקשת הארכה של פרק זמן העולה על שבועיים ממועד ההגשה המקורי - יש להגיש בכתב בקשה לוועדת הוראה של המחלקה, באמצעות מזכירות מוסררה.

בקשת הארכה מעבר לשנה קלנדרית- באישור מיוחד מוועדת ההוראה של המחלקה, ובתשלום נוסף של 300 ₪ .

אתיקה
נדרשת שמירת סודיות מוחלטת לגבי תכנים אישיים ופרטיים וחומרים חזותיים שעולים במהלך השיעורים והסדנאות.

נדרשת שמירת סודיות מוחלטת לגבי תכנים וחומרים חזותיים שעולים בהדרכת הפרקטיקום.

בהצגת חומר צילומי הקשור לטיפול חובה לטשטש סימני זיהוי ופנים של המטופלים (למעט בהדרכה קלינית פרטנית וקבוצתית בתוך מוסררה).

שנה ג' ותעודת סיום הכשרה בפוטותרפיה מטעם המחלקה לפוטותרפיה במוסררה
המעוניינים בתעודת סיום הכשרה בפוטותרפיה מטעם בית הספר מוסררה על שם נגר ימשיכו את העבודה המעשית לשנה נוספת בליווי הדרכה להשלמת 600 שעות טיפול בפוטותרפיה, באישור צוות המחלקה. כמו כן נדרשים הסטודנטים להשלמת 275 שעות של לימודי צילום על בסיס תכנית אישית.

הקבלה לשנה ג' היא בתנאי השלמת כל חובות הלימודים של התכנית הדו-שנתית ובכפוף להחלטת ועדת הוראה של המחלקה.
  • ביום שישי ה12.3 התכנסנו יחד - אמנים, אוצרים, סטודנטים, פנתרים ופנתרות, בחצר ביה"ס מוסררה לאירוע פתיחת שלוש תערוכות בגלריות. התערוכות, העוסקות בסוגיות של מחאה, עומדות בסימן 50 שנה לתנועת הפנתרים ה...
  • המחלקה לפוטותרפיה במוסררה מזמינה אתכם ואתכן ליום עיון בנושא תהליכים קבוצתיים – הקבוצה כמעגל ופרדוקס השייכות, שיתקיים ביום שישי ה23.4 בשעות 9:30-13:00.תצורת המעגל הנה מטפורה מרכזית בהמשגת תהליכים ק...
  • ההרשמה ללימודים בביה"ס מוסררה לאמנות ולחברה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה! בואו ללמוד במסגרת חמש תכניות הלימוד שלנו:המחלקה לצילוםבמחלקה אנחנו מלמדים צילום כמדיום אמנותי וחברתי ונותנים כלים מצוינים לה...
  • בקרוב יפתחו בגלריות מוסררה שלוש תערוכות במיזם פוטופואטיקה 10 - בראשית מחאה: במלאת 50 שנה לפנתרים השחורים. בתערוכות ישתתפו עשרות צלמים וצלמות, משוררים ומשוררות. פתיחה-12.3.21פרטים על התערוכות בדפי ה...
  • איך יוצרים פריים מוצלח? מהי תאורה טובה לצילום? איך יוצרים צילום אמנותי במרחב העירוני? כל זאת ועוד נלמד בסדרה של סיורי צילום בירושלים ובתל אביב, בהדרכה של יניב אלון, צלם ומורה דרך מוסמך.כל מפגש יש...
חדשות