הרשמה לניוזלטר

להרשמה לניוזלטר

נגישות

הגדרות:

1. מועמד: כל אדם שהגיש בקשה להתקבל ללימודים בבית הספר במסלול מלא, שעשה את הנדרש להרשמתו ובכלל זה תשלום דמי הרשמה וועדת קבלה.

2. סטודנט: כסטודנט בביה"ס יחשב מי שהתקבל ללימודים בביה"ס ע"י ועדת קבלה ושעשה את הנדרש להרשמתו, ובכלל זה
הסדיר את שכר הלימוד כנדרש, משתתף בלימודים עומד בדרישות הלימודיות מתחייב למלא אחר הכללים והתקנות הקיימים בביה"ס.

3. סטודנט מן המניין:
סטודנט שנרשם ללימודים בתנאים שבסעיף 2 ולומד מסגרת תכנית לימודים מלאה.

סטודנט המשלים את חובותיו לקראת קבלת תעודת גמר.

מתמחה בשדה הלימודי והמחקרי הלוקח חלק בפעילות אקדמית ובפרויקט מטעם ביה"ס ואשר נוכח בביה"ס לפחות פעם בשבוע.

4. סטודנט שלא מן המניין:
סטודנט שקיבל ציון שלילי במקצוע חובה.

סטודנט שלא מן המניין ימשיך בלימודים בתנאי שימשיך את חובות הלימוד שהוטלו עליו בתוך פרק הזמן שנקבע ע"י ועדת הוראה.

סטודנט שלא מן המניין יאושר כסטודנט מן המניין ולימודיו יוכרו בתוקף אם מילא את כל חובותיו ועמד בכל הדרישות הלימודיות תוך פרק הזמן שנקבע.

5. ציבור הסטודנטים: קהל הסטודנטים מן המניין והסטודנטים שלא מן המניין הלומדים בביה"ס, פרט לתלמידי חוץ.

מבנה הלימודים:
משך הלימודים שלוש שנים במחלקה לצילום, תקשורת חזותית מוסיקה חדשה ובמחלקה לאמנות מדיה חדשה. הלימודים בכל שנה מחולקים לשני סמסטרים ביניהם חופשת סמסטר. תכנית הלימודים מלאה ומחייבת את הסטודנט במלואה.

נוהלי הרשמה וקבלה:
למסלול המלא יכולים להירשם מועמדים שהשלימו 12 שנות לימוד ורואים עצמם מתאימים ללימודים במחלקה (ידע או רקע מוקדם אינם תנאי לקבלה). במקרים חריגים, רשאית ועדת הקבלה להחליט על קבלתם של מועמדים שלא השלימו 12 שנות לימוד, הדבר ייבחן ע"פ אישיות המועמד והרקע שלו.

ראיון אישי – כל מועמד יוזמן לראיון אישי בפני ועדה המורכבת מסגל המורים בביה"ס.
תיק עבודות – בצילום, עיצוב, אמנות, מוזיקה או בתחום אמנותי אחר - חובה.
משימות ותרגילים – במהלך הריאיון או לאחריו יקבל המועמד מספר משימות והנחיות לביצוע בד"כ בעיצוב או בצילום.

דרישות לימודיות:
1. נוכחות
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים. רישום נוכחות יעשה ע"י המורים.

נוכחות בשיעור מקוון משמעה הימצאות עם מצלמה פתוחה. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות, אלא אם כן קבלת אישור לכך מהמרצה.

מרצים בהרצאות המחייבים השתתפות פעילה. רשאים לדווח למזכירות ביה"ס על סטודנטים שנעדרו או השתתפותם אינה מספקת ואף לדרוש את הפסקת לימודיהם באותו הקורס.

סטודנט הנעדר מעל 20% מהפעילות בקורס, מסתכן באפשרות הרחקתו והפסקת השתתפותו באותו קורס.

על היעדרות בשל מחלה או מילואים יש להמציא את האישורים המתאימים ולדווח למזכירות ביה"ס.

בביה"ס כללי העבודה וההתנהגות הם בהתאם לנדרש מאופי הפעילות והסטודנט מחויב לשמור ולציית לכללים.

2. פטור מהשתתפות בקורסים
פטור מהשתתפות בשיעורים – קיימת אפשרות לקבל קרדיט ושחרור ממקצועות או קורסים בהם השתתף הסטודנט במסגרות אחרות (מוסדות להשכלה גבוהה או מוסד מקביל לביה"ס).

בקשה לשחרור מהשתתפות באחד הקורסים ניתן להגיש לוועדת ההוראה של ביה"ס. ההחלטה על שחרור מקורס מסוים נתונה בידי ועדת הוראה והמורה האחראי באותו הקורס. הודעה על שחרור מקורס תימסר לסטודנט בכתב והדבר ירשם בתיקו האישי.

פטורים יינתנו רק על סמך הצגת תעודות מאושרות, גיליון ציונים חיוביים והיקף שעות מקביל בלימודים בביה"ס.

3. בחינות
הגשת עבודות וביצוע פרויקטים במקצועות מעשיים, שבהם קיימות סדנאות המהוות מקבילה להשתתפות בבחינות במקצועות עיוניים.

ביצוע הפרויקטים או הבחינות יכול להתקיים במהלך הקורס, הסמסטר ו/או בסיום שנת הלימודים כולה, זאת ע"פ שיקולי המורה או ועדת הוראה.

במקצוע עיוני - רשאי סטודנט שנכשל לגשת למועד ב'.

במקצועות בהם מתבצע פרויקט מעשי בסדנאות – אין חובה לאפשר לסטודנט שנכשל, מועד הגשה נוסף. הדבר יהיה נתון לשיקולו של המרצה או ועדת ההוראה.

סטודנט שלא הגיש עבודותיו ולא נבחן במועד הראשון או השני בשל שרות מילואים, או מסיבות אחרות שנמצאו מוצדקות, יהיה זכאי למועד מיוחד נוסף.

הזכות להשתתף בבחינה, ניתנת רק לסטודנט שמילא את חובת הנוכחות והשתתפות הפעילה כנדרש בקורס.

4. הערכות וציונים
בסוף סמסטר ושנת הלימודים, או שלב לימודים אחר שיקבע, יקבל הסטודנט הערות בכתב על כל אחד מהקורסים בהם השתתף.

סטודנט שנכשל במקצוע אחד או יותר, יקבל מכתב התראה על מצבו.

מפתח ציונים : מעולה, טוב מאוד, טוב, כמעט טוב, מספיק, נכשל (בלתי מספיק)

5. תנאי מעבר משנה לשנה
מעבר משלב לימוד אחד למשנהו, מותנה בעמידת הסטודנט בכל חובות הלימודים. מעבר משנת לימודים אחת לשנייה מותנה בהערכה חיובית בציון המינימום הנדרש בכל הקורסים הנלמדים באותה שנה וצבירת כל הנקודות הנדרשות.

כישלון בשני קורסים מרכזיים, לא יאפשר מעבר משנה לשנה. ועדת הוראה רשאית במקרים מסוימים לאשר השלמה או חזרה על מקצוע או קורס.

6. ערעור על ציונים
כל סטודנט רשאי לערער בפני המרצה או ועדת הוראה על ציון שקיבל, על כישלון במקצוע מסוים או הרחקתו מהלימודים.

במקצוע עיוני רשאי סטודנט שנכשל לגשת לבחינה נוספת במועד ב'.

במקצועות האחרים, רשאי סטודנט לגשת למועד הגשה נוסף רק בהתאם להחלטת ועדת הוראה.

7. זכאות לקבלת תעודה
סטודנט יהיה זכאי לתעודת בוגר ביה"ס לאחר השלמת כל הקורסים במסגרת לימודי החובה, קבלת הערכה חיובית והגשת עבודות ופרויקט גמר.

8. הפסקת לימודים
סטודנט יקבל הערכות ואזהרות בעל פה או בכתב מהמרצה, ועדת הוראה או מנהל ביה"ס, הכל בהתאם לנסיבות. ועדת הוראה רשאית להרחיק סטודנט מבית הספר אם לא מילא את חובותיו כפי שנקבעו בתכנית הלימוד מדי שנה בשנה.

9. ביטול לימודים ביוזמת ביה"ס
סטודנט שלימודיו יופסקו ע"י ביה"ס מסיבות לימודיות ו/או אחרות בהתאם לתקנון, יחוייב בתשלומים בהתאם לתאריך ההודעה , כאילו הפסיק לימודיו ביוזמתו.

תלמיד המבטל את הרשמתו או מפסיק את לימודיו, יוחזר לו שכר הלימוד בניכוי הסכומים הבאים:
עד ה- 15/07 יוחזר שכר הלימוד למעט מקדמת המימוש.
מ ה15/07 ועד ה 01/09 ינוכו 5% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
מ ה 01/09 ועד תחילת שנת הלימודים ינוכו10% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
מתחילת שנת הלימודים ועד החודש הראשון ללימודים ינוכו 40% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
מ ה 01/12 ועד ה31/12 ינוכו 50% משכר הלימוד בנוסף למקדמת המימוש.
לאחר ה 31/12 לא יוחזרו כספים.

*דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

כל הודעה בדבר הפסקת או שינוי ברצף הלימודים חייבת להיעשות בכתב. הודעה בעל-פה אינה קבילה לכל צורך שהוא.

10. חידוש לימודים לאחר הפסקה
ההחלטה על חידוש לימודים נתונה לשיקול דעתה של ועדת ההוראה של ביה"ס.

11. ועדת הוראה
ועדת ההוראה רשאית להחליט על שינויים בתכנית הלימודים, לבטל או להוסיף שיעורים במקצועות הנלמדים.

12. ביטוח לאומי
בהתאם לתקנות ביטוח הלאומי, יעביר ביה"ס ת פרטיו האישיים של כל סטודנט אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי, מס מקביל ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי ולפי תעריף מוזל שנקבע לגבי סטודנטים.

שינוי התקנון ושנתון ביה"ס
רשויות ביה"ס רשאיות תמיד לשנות הוראה או התקנה המופיעים בשנתון ביה"ס, להוסיף עליהן לגרוע מהן או לבטלן כלל בכל עת, גם במהלך שנת הלימודים. הודעה על שינויים, כאמור תפורסם בלוח המודעות של ביה"ס. סטודנט בביה"ס כפוף לשינויים אלה כל זמן שהוא סטודנט, גם אם נכנסו לתוקף לאחר שהתחיל את לימודיו בביה"ס.

מניעת הטרדות מיניות

תקנון בנושא הטרדה מינית

תקנות למניעת הטרדה מינית


בית ספר מוסררה מתייחס בחומרה רבה לתופעה של הטרדה מינית ופועל בתוקף למיגורה וליצירת סביבת עבודה ולימודים נקייה מכל סוג של הטרדה מינית.

בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני יש לפנות לאחראית אשר תטפל בתלונה. ניתן להפנות אליה גם מקרים שבהם נודע על הטרדה מינית כלפי עובד/ת או תלמיד/ה.

הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירה פלילית, עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת חמורה. התקנון למניעת הטרדה מינית מסדיר את הדרכים להגשת תלונה ולטיפול יעיל בהטרדה מינית.

עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת מאלו:

1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

2. מעשה מגונה.

3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בלימודים במוסד להשכלה גבוהה או ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, בקטין, בחסרי ישע או במטופלים.

4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם אליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שפורטו בסעיף 3 לעיל.

5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של האדם.

התנכלות היא:

1. מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.

2. מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או בדורש עבודה בשל תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות.

3. מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או דורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה משפטית על התנכלות.

התקנון קובע דרכים למניעת הטרדה מינית או התנכלות ומגדיר את אופן הטיפול בהן.


תקנות משמעת

1. הגדרות:
ביה"ס – ביה"ס לצילום מוסררה ירושלים.

מורה
– כל מי שממלא תפקיד הוראה או הדרכה מטעם ביה"ס.

עובד
– אדם המועסק ע"י ביה"ס או פועל בשירותו ואיננו מורה.

סטודנט
– מי שנרשם ללימודים בביה"ס והתקבל כסטודנט, מי שסיים את חוק לימודיו אך טרם קיבל תעודה, או העונה להגדרות סטודנט בתקנון ביה"ס.

עבירות משמעת – העבירות המפורטות בסעיף 3 לתקנון זה, לרבות ניסיון, שידול או סיוע לעבור עבירות אלו וכן עבירות על כללי המשמעת שייקבעו ע"י ביה"ס מפעם לפעם ויפורסמו בדרך המקובלת בביה"ס. "פסילת בחינה, עבודה או תרגיל" – דין פסילה כדין כישלון וקבלת ציון 0.

2. ועדת משמעת בית ספרית:
הרשות המוסמכת לדון ולפסוק בעבירות משמעת היא ועדת משמעת בית ספרית. ועדת משמעת בית ספרית תורכב מנציג צוות המינהלי של בית הספר(יו״ר), נציג מסגל המורים (בכלל זה גם ראש מחלקה), נציג מבין הסטודנטים.

3. עבירות משמעת:
היא אחת העבירות כדלקמן, שבוצעה ע"י הסטודנט:

אי ציות להוראות רשויות ביה"ס, מוריו או עובדיו, שניתנו על ידיהם תוך כדי ועקב מילוי תפקידם.

מסירת ידיעה כוזבת ובזדון לביה"ס, רשויותיו, מוריו או עובדיו לשם קבלת זכויות בביה"ס, הן בקשר ללימודים בביה"ס והן בקשר להטבות כלשהן מטעמו או באמצעותו.

התנהגות שאינה הולמת ומקובלת במרחבים הבית ספריים.

פגיעה בזכויות יוצרים.

הונאה בבחינות או בעבודת המוטלות על הסטודנט.

הפרת תקנות או הוראות המתייחסות לשימוש בציוד ו/או מתקני ביה"ס המצויים ברשותו או שנעשה בהם שימוש מטעמו ובשמו, השחתתם בזדון או בשוגג או גניבתם.

הזמנה לדיון בועדת משמעת בית ספרית תימסר לצדדים הנוגעים בדבר, במסירה אישית או בדואר רשום.

הקובל או בא כוחו ישמש כתובע בעת הדיון המשמעתי.

יו"ר ועדת משמעת בית ספרית רשאי לפתוח בהליכים של הגשת קובלנה על פי יוזמתו.

4. הליכי דיון:
ועדת המשמעת הבית ספרית תדון בקובלנה תוך 30 יום מקבלת הקובלנה ורצוי מוקדם ככל האפשר ע"פ חומרת העניין והנסיבות.

בכל מקרה תשמע ועדת המשמעת הבית ספרית את שני הצדדים.

ועדת המשמעת הבית ספרית תשמע עדים, תתרשם מהעבודות ומן המסמכים שיוצגו לפניה ותחליט ברב קולות בכל נושא המובא בפניה.

הסטודנט יהיה רשאי להסתייע ע"י חבר סטודנט, ו/או להיות מיוצג ע"י פרקליט.

דיוני הועדה ירשמו בפרוטוקול ופסק דין מנומק בכתב ישלח לסטודנט, לקובל, למנהל ביה"ס ולנציג הסטודנטים.

לא יופיע סטודנט לישיבת הועדה ביום הקבוע לדיון בהודעה שנמסרה לו כדין לפחות 14 יום לפני מועד הישיבה, רשאי יו"ר הועדה לקיים דיון שלא בפניו לאחר שקבע כי ההודעה שנשלחה אליו, זאת בתנאי שלא הגיע ממנו בקשה רשמית מנומקת לדחיית הדיון לפחות 7 ימים לפני המועד הנקוב בהזמנה, וזו נמצאה מוצדקת ואושרה ע"י היו"ר.

החלטת הועדה תקבל תוקף ביום הינתנה, אלא אם יחליט היו"ר אחרת.

החלטת ועדת המשמעת הבית ספרית ניתנת לערעור ע"י הנתבע או הקובל (להלן המערער).

במקרים דחופים ויוצאים מן הכלל ניתן לקצר את טווחי הזמן והמועדים לעיל ואז יש להקפיד על הליכי מסירת ההזמנה ולוודא שאמנם שהגיעו לייעודם.

5. שמירת סמכויות
בסמכותה של ועדת המשמעת הבית ספרית לדון ולפסוק בעבירת המשמעת, אינן נשללות ע"י קיום הליכים פליליים בבית המשפט נגד הסטודנט , רשאית ועדת המשמעת לדחות את דיוניה עד לסיומם של אותם הליכים, ואף להחליט להימנע מקיום הדיון. במקרה כזה רשאים הקובל או הנתבע לערער על החלטה זו.

6. ועדת משמעת עליונה
ועדת משמעת עליונה הינה הסמכות העליונה לטיפול בענייני משמעת במסגרת בית הספר ומורכבת מ 4 - חברים כדלקמן: מנהל ביה"ס או מי שהוסמך על ידו (ישמש כיו"ר הועדה), נציג ההנהלה הציבורית של ביה"ס, מורה, סטודנט ויו"ר איגוד הסטודנטים.

ועדת משמעת עליונה תדון בערעורים שיוגשו לה על החלטות ועדת המשמעת הבין מחלקתית או במקרים שהועדה הבין מחלקתית תבקשנה זאת. המורה יבחר ע"י מנהל ביה"ס מקרב סגל המורים. נציג הסטודנטים יבחר ע"י ציבור הסטודנטים.

ערעור והליכי דין בועדת משמעת עליונה: ערעור יוגש תוך 15 יום מיום מסירת ההודעה על החלטת הועדה הבין מחלקתית. הועדה העליונה תשמע את שני הצדדים. ועדת המשמעת מוסמכת לחון את הנתבע, להקל בעונש, להמירו או להחמירו. הדיונים ירשמו בפרוטוקול וההחלטות ימסרו בכתב לשני הצדדים.

תקנון זכויות סטודנטים וסטודנטיות במקרים של – טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחה אומנה

האירועים אשר מנויים בכותרת יקראו בתקנון זה – אירועים מזכים.
האחריות למימוש הזכויות בתקנון זה היא של מזכירות הסטודנטים בבית הספר.

חופשת לידה
סטודנטית אשר ילדה זכאית להיעדר לפי המפורט, והיעדרות זו לא תחשב כהפרה של תקנון הלימודים:
שיעורים עיוניים – שישה שבועות רצופים ממועד הלידה.

התנסות מעשית ( פרקטיקום)
הסטודנטית תיידע את ראש המחלקה ואת מזכירות הסטודנטים בדבר ההיעדרות.
סטודנט או סטודנטית אשר נעדרו בשל טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד למשמורת אומנה – רשאים להיעדר עד 30% מכלל השיעורים בכל קורס, בכפוף להמצאת אישורים מתאימים.

הגעה עם תינוק לשיעורים
הורה (אב או אם) יהיו רשאים להגיע לשיעור עם ילדם , עד לגיל 4 חודשים.
לא תתאפשר כניסה עם תינוק למעבדות בית הספר – הירושלאב, נגריה, מקלט ואולפני מוזיקה וזאת מטעמי בטיחות.

מטלות קורסים ובחינות
סטודנט/ית אשר נעדרו בשל אירוע מזכה יהיו רשאים להגיש מטלות תוך חודשיים ממועד האירוע, בתיאום עם המרצה.
סטודנט/ית אשר נעדרו מבחינה בשל אירוע מזכה זכאים למועד נוסף, אשר יקבע בתיאום עם המרצה.
סטודנטית בהריון זכאית ל-30% תוספת זמן בעת הבחינה.
סטודנט/ית אשר נעדר מקורס בשל אירוע מזכה יהיה רשאי לחזור על הקורס ללא תשלום נוסף.

בני זוג
בן/בת זוג של סטודנט/ית שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי לפטור מנוכחות במשך שבוע ימים ממועד האירוע המזכה.
בן זוג שנעדר מבחינה במהלך שלושה שבועות ממועד הלידה יהיה זכאי למועד נוסף.

הנקה
בית הספר ישתדל להקצות חלל מתאים להנקה. על הסטודנטית לפנות למזכירות בית הספר ולברר איזה חללים פנויים. 

הנחיות כלליות להתנהגות בבית הספר

הוראות בטיחות
בכל מקרה של תקלה טכנית, יש לדווח למדריך האחראי. חל איסור מוחלט להזיז או לתקן מכשירי חשמל, אביזרי צילום וכד'. במקרה של הפסקת חשמל – אין לגעת בארון חשמל ובשקעים מרכזיים. יש להשאיר את הטיפול לאנשים מוסמכים.

פיתוח סרטים יתבצע אך ורק באזור השטיפה.

חל איסור מוחלט על הכנסת דברי מזון ומשקאות למעבדות ולסטודיו. העישון בפינת העישון בלבד.

אין להסב ריהוט לשום מטרה אחרת משנועדה לו או להוציאו מהחלל המיועד לשימוש בו.

תורניות
על כל סטודנט/ית חלה חובת תורנות לפי רשימה שתתפרסם על לוח המודעות. התורנות כוללת השאלת עזרי הוראה לפי צרכי המורים בכל קורס, סידור וניקוי הכיתה בתום השיעור, הכנת כימיקלים, פינוי מעבדות, שמירה על סדר וניקיון, חדר שטיפה, פינת קפה וסטודיו. התורנות היא למשך שבוע אחד בלבד במשך השנה כולה.

שמירה על ציוד
התלמידים מתבקשים להקפיד ולשמור על הציוד והאביזרים הנלווים, בכל מקרה של נזק שיגרם כתוצאה מרשלנות והפעלה לא נכונה – תחול חובת תשלום על הסטודנט/ית.

לא יעשה שימוש בציוד, במתקני ביה"ס ובחומרי הצילום לצרכים פרטיים.

זכויות יוצרים על עבודות

כללי

ביה"ס לצילום רואה את עבודות הסטודנט אשר נעשו במסגרת לימודיו כפרי יצירה משותפת של הסטודנט וביה"ס. פרק זה בתקנון בא להסדיר משפטית את נושא הזכויות בעבודות של הסטודנט, אשר יצר / עשה במסגרת לימודיו בביה"ס ("העבודות").

ביה"ס מכיר בכישרון האישי והמאמצים שהשקיע וישקיע כל סטודנט במסגרת יצירת העבודות, ובכוונת בית הספר לשמר את עבודותיו של הסטודנט ולעשות בהם שימוש כמקובל, ובכפוף להוראות פרק זה בתקנון ביה"ס.

הזכויות בעבודות

הסטודנט מסכים כי הזכויות על העבודות, לרבות זכויות היוצרים, יהיו שייכות במלואן לביה"ס, בין אם מדובר בעבודות שהסטודנט יצר / ייצור לחוד ובין אם מדובר בעבודות שהסטודנט יצר / ייצור ביחד עם אחרים.
במסגרת זאת, ומבלי לגרוע מכך, ביה"ס זכאי להחזיק ו/או לפרסם ו/או להפיץ עבודות, או דוקומנטציה מהן ו/או למכור את העבודות.

הצדדים מסכימים כי אף שביה"ס הוא בעל הזכויות בעבודות, יחולו הכללים שלהלן:

הסטודנט יהיה בעל זכות לקבל קרדיט על העבודה, כמקובל וככל שהדבר אפשרי. ביה"ס מתחייב כי בכל מקרה של הצגת עבודה הוא יציין את שמו של הסטודנט, כמקובל וככל האפשר בנסיבות. בכל מקרה, בכל אזכור של בית הספר בקשר לעבודה יובא גם שמו של הסטודנט.

שינוי מהותי בעבודה כלשהי, כגון חיתוך חלק מהותי מהעבודה, שינוי מהותי בצבעים וכו', או שיבוצה בתוך עבודה אחרת, יחייב את הסכמת התלמיד. למען הסר ספק, מסגור של העבודה, ללא חיתוך חלק מהותי ממנה, לא ידרוש את הסכמת הסטודנט.

בכל מקרה של מכירה של העבודה יהיה זכאי הסטודנט למחצית מהתקבולים שיקבל ביה"ס בתמורה לעבודה. למען הסר ספק מוסכם ומובהר כי ביצירות דיגיטליות יהיה ביה"ס רשאי למכור מספר עותקים של היצירה ללא הגבלת כמות, או להחליט על הגבלת הכמות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

למען הסר ספק, בסעיף זה "עבודה" – לרבות העתק של עבודה.

בחירת עבודות שיישארו בחזקת ביה"ס

ביה"ס רשאי וזכאי לבחור מהעבודות שנעשו בתקופת ובמסגרת הלימודים, עבודות מייצגות, שיישארו בחזקתו הבלעדית של ביה"ס. ביה"ס יודיע לסטודנט על עבודות שהוא מעוניין לשמור בחזקתו הבלעדית.

ביחס לעבודות שביה"ס יחליט להשאירן בחזקו הבלעדית, ביה"ס יחזיר לסטודנט עבור אותן עבודות את מחיר החומרים הישירים שהשקיע הסטודנט בעבודה.

ביה"ס ידאג לאחסון ושימור מתאים ונאות של עבודות אלה.

עם סיום לימודיו של הסטודנט בביה"ס, יודיע ביה"ס לסטודנט על עבודות שהוא אינו מעוניין לשמור בחזקתו הבלעדית. ביחס לעבודות אלה, יועברו הזכויות לסטודנט במלואן וללא תמורה, למעט –

זכותו של ביה"ס לקבל קרדיט בכל פרסום / הפצה / מכירה של העבודה;

זכותו של ביה"ס לקבל מחצית מהתקבולים עבור כל הכנסה, לרבות פרסים ו/או מכירה של העבודה / חלק מהעבודה / הזכויות בעבודה.

למען הסר ספק, בתקופה ובמסגרת הלימודים לא יהיה סטודנט/ית רשאי/ת להפיץ, לפרסם, לשכפל, או למכור את העבודות, אלא בהסכמה מפורשת בכתב מוועדת ההוראה של ביה"ס.

מדגמים ופטנטים

הצדדים מסכימים כי כל הפטנטים והמדגמים שייעשו / נעשו ע"י הסטודנט, בין אם ייעשו / נעשו לחוד ובין אם ייעשו / נעשו ביחד עם אחרים, במסגרת ובמהלך לימודיו בביה"ס, יהיו בבעלות בלעדית של ביה"ס. כמפורט להלן:

ביה"ס זכאי לרשום על שמו או מי מטעמו כל מדגם, פטנט, או כל תוצר אחר שיצר / ייצור הסטודנט במסגרת לימודיו.

ביה"ס זכאי להירשם כבעל האמצאה, הפטנט או המדגם.

הסטודנט ישתף פעולה במידת הצורך בכל הכרוך בהכנת בקשה לרישום הפטנט ו/או המדגם שיצר / ייצור במסגרת לימודיו.

הסטודנט מתחייב לשמור על סודיות, לא יגלה ולא יפרסם פרטים אודות הפטנט ו/או המדגם לגורם שלישי.

הסטודנט ימנע מכל מעשה או מחדל שיש בהם בכדי לפגוע בזכויותיו הבלעדיות של ביה"ס ברישום הפטנט ו/או המדגם.


תקנון מוסררה – המחלקה לפוטותרפיה

מבנה הלימודים במחלקה לפוטותרפיה
משך הלימודים – שנתיים.
שנה א' – שני סמסטרים, סדנאות ימי שישי וסדנאות קיץ
שנה ב' – שני סמסטרים, סדנאות ימי שישי וסדנאות קיץ

היעדרויות
במחלקה לפוטותרפיה נדרשת נוכחות והשתתפות פעילה ורציפה בשיעורים. חובת נוכחות בכל השיעורים ללא יוצא מן הכלל ובהתאם לנוהל ההיעדרויות.

בכל קורס או סדנה נדרשת נוכחות של 80% לפחות כדי לקבל ציון/ציון עובר.

נוכחות בשיעור מקוון משמעה הימצאות עם מצלמה פתוחה. אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות, אלא אם כן קבלת אישור לכך מהמרצה.

היעדרויות בקורסי הפרקטיקום (סמינר פרקטיקום בשנה א' והדרכה על פרקטיקום בשנה ב') היעדרות של עד פעם בקורס.

סדנאות ימי שישי וסדנאות קיץ – היעדרות של עד מפגש אחד.

על היעדרויות יש להודיע למזכירות בית הספר ולמרצים הרלוונטיים.

הגשת עבודות
נוהל המחלקה לפוטותרפיה:

בקשת הארכה של פרק זמן שאינו עולה על שבועיים ממועד ההגשה המקורי – יש לקבל אישור בכתב ממרצה הקורס.

בקשת הארכה של פרק זמן העולה על שבועיים ממועד ההגשה המקורי - יש להגיש בכתב בקשה לוועדת הוראה של המחלקה, באמצעות מזכירות מוסררה.

בקשת הארכה מעבר לשנה קלנדרית- באישור מיוחד מוועדת ההוראה של המחלקה, ובתשלום נוסף של 300 ₪ .

אתיקה
נדרשת שמירת סודיות מוחלטת לגבי תכנים אישיים ופרטיים וחומרים חזותיים שעולים במהלך השיעורים והסדנאות.

נדרשת שמירת סודיות מוחלטת לגבי תכנים וחומרים חזותיים שעולים בהדרכת הפרקטיקום.

בהצגת חומר צילומי הקשור לטיפול חובה לטשטש סימני זיהוי ופנים של המטופלים (למעט בהדרכה קלינית פרטנית וקבוצתית בתוך מוסררה).

שנה ג' ותעודת סיום הכשרה בפוטותרפיה מטעם המחלקה לפוטותרפיה במוסררה
המעוניינים בתעודת סיום הכשרה בפוטותרפיה מטעם בית הספר מוסררה על שם נגר ימשיכו את העבודה המעשית לשנה נוספת בליווי הדרכה להשלמת 600 שעות טיפול בפוטותרפיה, באישור צוות המחלקה. כמו כן נדרשים הסטודנטים להשלמת 275 שעות של לימודי צילום על בסיס תכנית אישית.

הקבלה לשנה ג' היא בתנאי השלמת כל חובות הלימודים של התכנית הדו-שנתית ובכפוף להחלטת ועדת הוראה של המחלקה.
  • השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והמציאות החיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועב...
  • Save The Dates - 14-29/7התערוכה תוצג במתחם מוסררה: בבניין ההיסטורי ובחצר ביה"ס (רחוב הע"ח 9) ובקמפוס המקצועי (בית קנדה, רח' שבטי ישראל 22, קומה 4)...
  • ב- 31 למאי, במסגרת פסטיבל ירושלים לאמנויות, יוקרנו שניים סרטי ביה"ס בתוכנית סרטי סטודנטים שתוצג ב"מפעל":"שיר אהבה לירושלים"/ אביגיל צדיקמוזיאון רוקפלר בירושלים,2018. בשעות הפתיחה לקהל אני נכנסת עם ח...
  • במחצית השנה האחרונה נרקם פרויקט צילום חברתי בין סטודנטים שנה ג' מהמחלקה לצילום במוסררה, לבין דיירי הדיור המוגן  "נופי מוצא" מרשת נוה עמית /הפרויקט הניב תערוכת צילום אשר תוצג ברחבי בית הדיו...
  • ההרשמה ללימודים בביה"ס מוסררה לאמנות ולחברה לשנה"ל תשפ"ג בעיצומה! בואו ללמוד במסגרת חמש תכניות הלימוד שלנו:המחלקה לצילוםבמחלקה אנחנו מלמדים צילום כמדיום אמנותי וחברתי ונותנים כלים מצוינים לה...
חדשות