הרשמה לניוזלטר

נגישות

קריטריונים:
- סטודנטים משנים ב' ו-ג'
- הישגים לימודיים גבוהים
- מצב סוציו-אקונומי
- המלצת ראש מחלקה
- היכרות אישית ומצבו האישי של הסטודנט

היקף: תמורת 100 שעות שנתיות בפעילות שנקבעת ע"י הקרן.

גובה המלגה: 4500 ₪
חדשות