• Slideimage1
  • Slideimage2
  • Slideimage3
  • slide image 4
  • slide image 5
  • Slideimage 6

טל מיכאליס

Michaelis Tal طال ميخائيليس

אגוספירה

'אגוספירה' היא תחנה במסע אישי מתמשך הבוחן את נוכחות גופי בעולם דרך חקירה של מידותי הפיזיות בחלל, ועוצמת גופי כאישה בעולם. פעולות שונות בהן גופי מתייחס לחומרים כמו אבן, סלע ואדמה מעלות תהיות אודות גופי בהקשרים חומריים, פוליטיים, מגדריים והיסטוריים.
'אגוספירה' היא מעין מעבדה חיה המבוססת על מצבור מתמשך של פעולות טקסיות, חזרתיות, יצריות ופרימיטיביות. חלק מהפעולות מוצגות כוידאו, חלקן נוכחות כחומר בחלל ואת חלקן אני מבצעת כפעולה חיה בזמן אמת. שכבות מעברו של החלל נחשפות ומקביל שכבות חדשות מצטברות. כך, הפעולות מצטברות גם הן כשכבות גיאולוגיות בתהליך האבולוציה של היצירה והחלל ממשיך להתהוות במשך התערוכה.
זוהי הצטברות ארכיאולוגית של דימויים ופעולות- שחלקם נעלמים ונשכחים, חלקם נותרים כשאריות בחלל, ואחרים עוברים טרנספורמציה ומשמשים כחומר לפעולה חדשה. ממש כפי שאנו תופסים את הגיאוספירה שסביבנו רק בנקודת זמן אחת מתוך תהליך נצחי, כך ב'אגוספירה' הקהל נחשף לביטויים משתנים של התהליכים המתחוללים בחלל ובי וכל ביקור חושף רק חלק משכבות החומר והיצירה.

לפרוייקטים נוספים