הרשמה לניוזלטר

נגישות

תקנון כללי ותנאים לזכאות לקבלת מלגות לסטודנטים חדשים בבית הספר מוסררה ע"ש נגר

קריטריונים לזכאות:
1.      מועמדים שהתקבלו לשנה א' במחלקות הלימוד – צילום, מוזיקה חדשה, אמנות מדיה-חדשה ותקשורת חזותית (להלן "סטודנטים חדשים").
2.      סטודנטים חדשים במחלקה לפוטותרפיה רשאים להגיש בקשה לוועדת המלגות, שתקבל החלטתה בהתאם לשיקול דעתה ולנסיבות העניין.
3.      הגשת בקשה למלגה בכתב למזכירות בית הספר.
4.      סטודנטים חדשים שאינם זכאים למלגה או תמיכה מגורם אחר בגובה 4,000 ₪ ומעלה.
5.      תשלום מלוא שכר לימוד.
6.      תוקף ההטבה – למלגה זכאים סטודנטים חדשים שירשמו ויתקבלו ללימודים. בית הספר רשאי לשנות או להפסיק את מועד סיום ההטבה בהתאם למספר המתקבלים ושיקולי תקציב. יובהר כי מספר המלגות מוגבל.

כללי:
7.       גובה המלגה – (חצי מגובה שכר הלימוד במחלקה)
a.       במחלקה לצילום - 6458 ₪
b.       במחלקות לאמנות מדיה-חדשה, מוזיקה חדשה ותקשורת חזותית – 6816 ₪ 
8.      קבלת המלגה מותנית בהתחייבות לביצוע שעות עבודה קהילתית, או משימות בית ספריות אחרות כפי שתחליט וועדת המלגות, וביצוען כנדרש.
9.      סטודנט חדש אשר אושרה בקשתו למלגה מחויב להשתתף בטקסי חלוקת המלגות במועד כפי שייקבע מעת לעת ע”י ועדת המלגות.
10.    קבלת המלגה מותנית בסיום שנת הלימודים ובעמידה בדרישות הלימודיות והמשמעתיות לפי תקנון בית הספר.
11.   מועדי קבלת המלגה – המלגה תועבר בשתי פעימות במהלך שנת הלימודים– ראשונה, בשווי חצי מהמלגה לאחר סיום סמסטר א', ושניה בשווי חצי מהמלגה לאחר סיום סמסטר ב'.
12.    יובהר כי הנהלת בית הספר רשאית לשנות או לעדכן את תקנון המלגות, בהתחשבות בשיקולים תקציביים או אחרים. כל שינוי יפורסם באתר בית הספר.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים
חדשות